LuMens #13 Maria-Louise Genet


Officieel onderzoek naar kindermisbruik in 8 stappen

 

In april 2021 is er een officieel onderzoek gestart naar kindermisbruik in Nederland. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door 'de Commissie Hendriks' en wordt naar verwachting half december '22 afgerond. Slachtoffers en behandelaren hebben echter meerdere brandbrieven geschreven waarin fundamentele bezwaren over de oprichting en uitvoering van deze commissie worden geuit en onderbouwd. Deze brandbrieven zijn niet meegenomen in de verdere uitvoering en structurering van het onderzoek, waarmee de betrouwbaarheid en doelgerichtheid van dit onderzoek zeer discutabel is geworden. Ook is de veiligheid van slachtoffers en andere kinderen in Nederland in het geding, nu en in de toekomst.

 

Zie onderstaande video waarin in acht stappen wordt uitgelegd wat er aan de hand is en wanneer er wat is gebeurd. Onder de video vindt u een verdere uiteenzetting met verschillende referenties en downloads ter ondersteuning en onderbouwing van wat er in de video naar voren komt.

 

Tevens is er een bronnenlijst beschikbaar, samengesteld door Maria-Louise Genet.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


Update: op 21 december 2022 is het eindrapport van de Commissie Hendriks verschenen. Het KTGG, Stichting Misbruikt! en Spotlight hebben hier als prominent betrokken partijen een reactie op geschreven, welke zeer kritisch zijn.

 


De aflevering (donderdag 10 november 20:00):

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #13 Maria-Louise Genet
385 downloads

Onderaan deze pagina kun je de beelden downloaden die in deze podcast in beeld zijn gebracht. Zo kun je specifieke content kiezen om te delen, of zelfs een eigen (mini) docu maken over dit onderwerp. Zie tevens hier een uitgewerkte bronnenlijst.

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw stem.


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

De betrouwbaarheid en doelgerichtheid van officieel onderzoek naar ritueel kindermisbruik  


Voor deze video podcast zijn wij in Amsterdam en gaan in gesprek met jurist Maria-Louise Genet. Maria-Louise is een geboren en getogen Amsterdammer en ging na het gymnasium Rechten studeren. Na haar studie ging ze de advocatuur in met een specialisatie in personen- en familierecht en kreeg onder andere te maken met ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Hierdoor kwam ze al snel in aanraking met de grote problemen binnen de jeugdzorg. Na een periode van ruim 7 jaar advocatuur werd ze docent Rechten aan de Universiteit van Amsterdam, waar ze ook werkte aan een proefschrift over de handel in eicellen. In 1996, toen ze 13 jaar was, werd ze net als de rest van de wereld opgeschrikt door de gruwelijke misdaden, en uiteindelijke arrestatie van de Belgische Marc Dutroux. Uit diverse onderzoeken bleek destijds dat Dutroux geen geïsoleerde einzelganger was, maar banden had met de georganiseerde misdaad. Ondank een overvloed aan bewijzen zijn al deze onderzoeken voortijdig stilgelegd. In 2006 las Maria-Lousie het boek ‘Ik was twaalf en ik fietste naar school, tachtig dagen in de kelder van Dutroux’ van Sabine Dardenne. Dit was de aanleiding van voor haar om zelf onderzoek te gaan doen naar kinderhandel en kindermisbruik. De afgelopen 20 jaar heeft ze meer dan 80 getuigenissen bekeken van overlevenden van ritueel misbruik. Ze kwam tot de conclusie dat deze vorm van misbruik wel degelijk bestaat en dat alle onderzoeken naar zaken die aan het licht kwamen vroegtijdig werden stilgelegd en in de doofpot verdwenen. We kunnen er niet meer omheen en we kunnen er niet voor blijven wegkijken, aldus Maria Louise. In dit gesprek kijkt Ferdinand met haar naar de aanleiding, de totstandkoming en de gang van zaken rondom de Commissie Hendriks die naar aanleiding van het programma Argos van de VPRO een onderzoek is gestart naar georganiseerd ritueel misbruik. Zie hier een uitgewerkte bronnenlijst.

Achtergrond

1993: Commissie Hulsenbek
In 1993 werd in opdracht van het Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en de Geneeskundige inspectie van Geestelijke Volksgezondheid de “Werkgroep Ritueel Misbruik’ (commissie-Hulsenbek) in het leven geroepen. De aanleiding voor het oprichten van deze werkgroep was onder andere dat er in 1992 bij de Inspectie jeugdhulpverlening van de Ministeries van WVC en Justitie, meldingen binnen kwamen van instellingen voor jeugdhulpverlening die betrekking hadden op ritueel misbruik bij kinderen. Hoewel de autoriteiten nu formeel op de hoogte waren van sadistisch ritueel misbruik, werden er nog geen stappen ondernomen. De werkgroep werd pas ingesteld nadat de media, op basis van het proefschrift van  psycholoog Suzette Boon over meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS) in Nederland, schreef dat sadistisch ritueel misbruik in Nederland voorkwam. De Werkgroep definieerde ritueel misbruik als volgt: ‘Met rituelen omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme jegens meerdere kinderen in combinatie met extreme vormen van fysiek geweld en bedreiging.’ In 1994 deed de werkgroep verslag van haar bevindingen en als conclusie werd gesteld dat signalen over ritueel misbruik bekend waren vanuit politieonderzoek, maar dat tot dan toe nooit harde bewijzen waren gevonden. De werkgroep gaf daarnaast een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers, zoals het oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond ritueel misbruik te blijven volgen. Tien jaar later bleek dat er niets was gedaan met de aanbevelingen naar het Ministerie en de Inspectie. Dit was de aanleiding voor een kleine groep particulieren om in 2005 de Stichting Alternatief Beraad op te richten, als alternatief voor het door de werkgroep beoogde Beraad. In 2019 ging de naam over in het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (Kenniscentrum TGG). De voorzitter van Kenniscentrum TGG, Anne de Vries, werd eerder dit jaar door LuMens geïnterviewd (podcast #9).

In 2021 wordt er naar aanleiding van het radioprogramma Argos van de VPRO een nieuwe commissie opgericht. In acht stappen zet deze video uiteen hoe deze commissie tot stand is gekomen en waarom er grote vraagtekens zijn over de onafhankelijkheid.

Maart 2021: Commissie Hendriks

Tijdlijn en achtergrond

27 juni 2020: Uitzending Argos ‘glasscherven en duistere rituelen’
Argos komt met een radio-uitzending over hun onderzoek naar georganiseerd seksueel geweld. Sanne Terlingen en Huub Jaspers die het onderzoek uitvoerde, hebben uitgebreide verhalen verzameld van mensen die aangeven slachtoffer te zijn van georganiseerd seksueel geweld. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts werd opgesteld. De deelnemers spreken over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Honderdveertig daarvan vertellen over misbruik met rituele kenmerken. Bij verdere analyse stuitte Argos op opvallende overeenkomsten in tijd, plaats en personen in de verhalen van de respondenten. Het betreft hier ook hooggeplaatste ambtenaren van Justitie. In de uitzending is onder andere te horen hoe een schuur in de bollenstreek, die door meerdere slachtoffers aangewezen wordt als één van de locaties, op een merkwaardig moment in vlammen opgaat. In de uitzending komen ook buitenlandse experts aan het woord. Johannes Rörig, die door de Duitse regering is benoemd als nationaal commissaris tegen kindermisbruik, geeft aan te geloven dat ritueel georganiseerd seksueel geweld bestaat. Criminoloog Michael Salter die de Australische politie adviseert, bevestigt ook het bestaan van dergelijke vormen van misbruik. Hij heeft zelf een crime-scene gezien waar dierenbloed over de muren was gespoten en overal symbolen getekend waren. In sommige gevallen waren dezelfde symbolen op de lichamen van de slachtoffers gebrand.
https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2020/uitzending-27-juni-ritueel-misbruik.html

5 oktober 2020: Motie onderzoek naar georganiseerd seksueel sadistisch misbruik van kinderen ingediend
Naar aanleiding van o.a. de uitzending van Argos dient Tweede Kamerlid Niels van den Berge (GL) samen met Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) een motie in. In de motie wordt de regering verzocht ‘een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze netwerken’, ruim 25 jaar na het eerder genoemde onderzoek van de commissie-Hulsenbek.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17987&did=2020D38889 
Motie wordt aangenomen

5 oktober 2020: Motie onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van het Landelijke Expertisebureau Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) ingediend
Een tweede ingediende motie verzoekt de regering ‘een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de wetenschappelijke onderbouwing en de visie, de rol en taakopvatting, de officiële en onofficiële doelstellingen van de LEBZ, de werkwijze en de resultaten van de afgelopen jaren. De motie stelt onder meer ‘dat er discussie is ontstaan over de wetenschappelijke onderbouwing en de al dan niet eenzijdige visie van de LEBZ, over het expliciete doel van de LEBZ om onterechte beschuldigingen te voorkomen en over de effectiviteit van de LEBZ bij de aanpak van ernstig misbruik van kinderen’.
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2020Z17988&did=2020D38890
Motie wordt aangenomen

24 februari 2021: Wetenschappelijk Onderzoek – en Documentatiecentrum geeft onderzoeksopdracht terug
Het Kenniscentrum TGG heeft in een brief haar hulp aangeboden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Op 24 februari laat het WODC weten dat zij het onderzoek naar georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen niet gaat uitvoeren. De reden: ‘Het WODC heeft de mogelijkheden voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek niet op een methodologisch verantwoorde manier kan gebeuren en dat de uitkomsten daarom van onvoldoende wetenschappelijke kwaliteit zullen zijn’. Uit correspondentie tussen het Kenniscentrum TGG en het WODC blijkt echter dat het WODC al in november 2020 het onderzoek heeft teruggegeven. Opmerkelijk is dat de Tweede Kamer hierover niet tijdig wordt geïnformeerd. Het opzetten van het onderzoek heeft dus 3 maanden stil gelegen.

25 maart 2021: Minister Grapperhaus stelt onderzoekscommissie in
Minister Grapperhaus laat in een kamerbrief weten dat hij, in vervolg op de afwijzing van het onderzoek door het WODC, zelf een commissie instelt.
De opdracht luidt:Verzamel de beschikbare informatie omtrent het genoemde fenomeen van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen door gebruik te maken van zoveel mogelijk bronnen (inclusief slachtoffers, therapeuten, wetenschappelijke bronnen en deskundigen op dit specifieke terrein). Geef op basis van de bevindingen een advies aan de opsporing. Geef daarnaast op basis van de bevindingen een advies over het instellen van een meldpunt.’
De motie vroeg echter om het volgende: ‘Verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen en daarbij ervaringen van overlevenden van ritueel misbruik en hun therapeuten te betrekken zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij een effectieve opsporing van deze netwerken.‘

De opdracht verschilt op 3 belangrijke punten van het verzoek in de motie:

  • In de motie is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. De commissieleden zijn echter rechtstreeks door de top van Justitie gekozen, zonder inspraak van de slachtoffers.
  • In tegenstelling tot de motie, zegt de onderzoeksopdracht niets over onderzoek naar de omvang van het georganiseerd sadistisch misbruik. Dit is een echter een wezenlijk onderdeel.
  • ‘Adviezen voor de opsporing’, is iets anders dan de uitkomsten betrekken bij een ‘effectieve opsporing van netwerken’ zoals de motie vraagt. Juist de opsporing van netwerken is zo essentieel.

1 April 2021 – Aanstelling commissieleden door minister Grapperhaus
Dhr. prof. dr. Jan Hendriks en mevrouw dr. Anne-Marie Slotboom worden gekozen als voorzitter en commissielid. Met de keuze om zelf de voorzitter en het eerste commissielid aan te stellen, gaat de minister voorbij aan het uitdrukkelijke verzoek van het Kenniscentrum TGG en van de groep behandelaars uit de GGZ, om het instellen van de commissie volledig uit handen te geven én bij de slachtoffers na te vragen of zij in de voorgestelde samenstelling van de commissie durven te praten. Dit onderzoek staat of valt namelijk met het vertrouwen dat slachtoffers hebben in de echte onafhankelijkheid en on-bevooroordeeldheid van de commissieleden. Als er niet voldoende slachtoffers durven te praten – vooral zij die veel weten over betrokkenheid van hooggeplaatsten – zal dit onderzoek niet de informatie geven die nodig is.

Dhr. prof. dr. Jan Hendriks is omstreden
De belangengroepen vragen om meerdere redenen om de voorzitter Hendriks te vervangen, waaronder zijn pleidooi om kinderpornobeelden te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar terugval bij daders van pedoseksuele misdrijven.
https://www.parool.nl/nieuws/hoogleraar-stel-gemanipuleerde-kinderporno-beschikbaar~b3beeef9/
De belangenvereniging Spotlight schreef hierover: ‘naast dat dit ethisch gezien ver over de grens is, is voor ons het belangrijkste punt dat het getuigt van een enorm gebrek aan empathie voor de slachtoffers van seksueel misbruik.’ Daarnaast beweert Hendriks in een ander artikel op onbegrijpelijke gronden, dat het verbod op de pedofielenvereniging Martijn kans op kindermisbruik kan vergroten. Terwijl het expliciete doel van de pedofielenvereniging was om seksueel misbruik van kinderen maatschappelijk en wettelijk aanvaardbaar te maken.
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/1937421/hoogleraar-verbod-martijn-kan-leiden-tot-nieuw-misbruik
In een interview met Folia van de UvA blijkt dat Hendriks al een aantal vooringenomen standpunten heeft over de betrouwbaarheid van de aangifte en over de zogenaamde ‘hervonden herinneringen’.
https://www.folia.nl/actueel/145949/uvaer-jan-hendriks-leidt-onderzoekscommissie-georganiseerd-sadistisch-kindermisbruik
Dergelijke standpunten en uitspraken maken Hendriks ongeschikt als onafhankelijk deelnemer, laat staan als voorzitter van deze commissie.

16 september 2021: Commissiedebat Justitie en Veiligheid over kindermisbruik en seksueel geweld
In een debat voeren Michiel van Nispen, Gideon van Meijeren en Don Ceder het woord over de commissie Hendriks. Van Nispen en Ceder vragen waarom onderzoek naar de omvang van een eventueel netwerk uit het onderzoek is weggelaten, wat wel in de motie was gevraagd. Ferd Grapperhaus, de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid zegt in zijn antwoord ter plekke toe dat onderzoek naar de omvang van het netwerk alsnog zal worden toegevoegd aan de motie. Van Meijeren benadrukt dat de commissie Hendriks op geen enkele wijze een onafhankelijke commissie is, omdat zij door Justitie is aangesteld terwijl juist ook ambtenaren van Justitie door slachtoffers als dader worden aangewezen. Van Meijeren geeft aan dat hij hiertoe een nieuwe motie zal indienen. https://www.youtube.com/watch?v=1A3wvbbgBKs&t=259s

16 oktober 2021: Brandbrief behandelaars: ontbind de commissie Hendriks en stel een onafhankelijke commissie aan
In deze brief geeft een groep van 20 GGZ-behandelaars de redenen op waarom de meeste slachtoffers in deze commissie niet durven te praten. Ze verzoeken de Tweede Kamer met klem om deze commissie op te heffen en een nieuwe, van Justitie onafhankelijke, commissie aan te stellen. Dit is namelijk waar de eerste motie al om vroeg. Daarbij benoemen ze opnieuw concrete randvoorwaarden die nodig zijn om tot een commissie te komen die het vertrouwen van slachtoffers verdient.
https://www.lichtopsrm.com/brandbrief/

3 november 2021: Kamerdebat kamerlid Van Meijeren en minister Grapperhaus over motie Van Meijeren

https://www.youtube.com/watch?v=ToEItzFzSjM&t=262s

7 december 2021: Gewijzigde motie Van Meijeren
In deze motie vraag Van Meijeren om ten behoeve van het onderzoek naar sadistisch ritueel kindermisbruik een nieuwe, onafhankelijke commissie in het leven te roepen en de huidige commissie te ontbinden. Allereerst omdat de minister van Justitie de onderzoekscommissie heeft ingesteld en alle leden heeft benoemd, dit terwijl uitgerekend ook hooggeplaatste ambtenaren van het Ministerie van Justitie van misbruik worden beschuldigd. Ten tweede omdat de groep belangenbehartigers van slachtoffers in een brandbrief de noodklok hebben geluid over het gebrek aan onafhankelijkheid van de commissie. En tot slot omdat het nut van dit onderzoek staat of valt bij het vertrouwen dat slachtoffers in de commissie hebben, zodat zij veilig en vrijuit kunnen spreken, ook over mogelijk misbruik door hooggeplaatste ambtenaren.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31015-239.pdf

 

15 december 2021: Tussenrapportage Commissie Hendriks

Update betreft de afronding van de Commissie Hendriks: De onderzoekscommissie zal haar werkzaamheden niet in april, maar uiterlijk 1 juli 2022 afronden.

 

Uitstel onderzoeksrapport
Er blijkt meer tijd nodig te zijn. Een latere toezegging wordt zelfs november 2022 en uiteindelijk blijkt, ten tijde van dit schrijven, dat het rapport pas medio december 2022 klaar is. 

 

Tot slot: Nederland speelt een centrale rol

Bij de tot stand komen en de procesgang van de onderzoekscommissie Hendriks naar georganiseerd sadistisch ritueel misbruik, wordt duidelijk dat regering en de Tweede Kamer tekortschieten in het adequaat reageren op informatiebronnen, zoals brandbrieven van slachtoffers. Dat de aanpak in Nederland over het algemeen tekort schiet blijkt ook uit de omvang van kindermisbruik in Nederland. Zo is Nederland wereldwijd nummer 1 in het hosten van kinderporno. Maar liefst 77% van alle kinderporno staat op Nederlandse servers, de nummer 2 op deze lijst is de Verenigde Staten met 5%. https://annualreport2020.iwf.org.uk/trends/international/geographic

 

 Teken de petitie

De petitie roept op richting Nationale Ombudsman en Kinderombudsman om voor deze gelegenheid over te gaan tot het instellen van een buitenparlementaire enquête naar de gang van zaken rondom de besluitvorming rond onder andere het officiële onderzoek naar kindermisbruik door 'de Commissie Hendriks'.

Zodoende kunnen de betrokken Volksvertegenwoordigers ter verantwoording geroepen worden om onder ede hun verklaring af te leggen over hun achtergronden, beweegredenen en intenties. Zo kan er meer inzicht en overzicht komen om de situatie van slachtoffers, kinderen en gezinnen nu en in de toekomst te verbeteren en te beschermen. Ook kan een toekomstige herhaling van genoemde situaties voorkomen worden.

 


Download sectie

Hier vind je de beelden die in deze podcast in beeld zijn gebracht. Tevens is een uitgewerkte bronnenlijst te downloaden.

Visual Commissie Hulsenbek Rapport
Afbeelding – 250,4 KB 277 downloads
Visual Argos Afleveringen
Afbeelding – 811,1 KB 303 downloads
Tweede Kamer vragen n.a.v. Argos
PDF – 37,7 KB 272 downloads
Antwoorden Kamervragen Uitzending Argos
PDF – 186,0 KB 273 downloads
Motie SRM Onderzoek 2020 Oktober
PDF – 37,9 KB 275 downloads
Uitslag Stemming Motie SRM
Afbeelding – 483,0 KB 276 downloads
Motie Van Het Lid Van Nispen CS Over Een Onderzoek Naar De LEBZ
PDF – 21,8 KB 273 downloads
Brandbrief GZ Behandelaren
Word – 19,8 KB 288 downloads
Brief Spotlight
Afbeelding – 1,8 MB 258 downloads
Brandbrief 5
Afbeelding – 2,3 MB 265 downloads
Artikel Parool over Hendriks en kinderporno anonimiseren
Afbeelding – 681,7 KB 269 downloads
Inrichting Commissie Hendriks
PDF – 138,4 KB 269 downloads
NL Kinderporno Wereldleider
Afbeelding – 409,0 KB 259 downloads
Grapperhaus in debat over Ritueel Kindermisbruik met Van Nispen en Van Meijeren
MP4 bestand – 39,5 MB 266 downloads
Van Meijeren vs Grapperhaus Deel 1
MP4 bestand – 26,8 MB 265 downloads
Van Meijeren vs Grapperhaus Deel 2
MP4 bestand – 21,2 MB 280 downloads
Uitslag Motie Vernieuwing Commissie
Afbeelding – 230,8 KB 260 downloads
Lisa Westerveld Stemverklaring
MP4 bestand – 21,1 MB 275 downloads

Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visie in huis halen? Over 'hoe dan wel'? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden in harmonie.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Nico Cost
2 jaar geleden

Er wordt gezegd dat democratie de minst slechte bestuursvorm is. Ik dacht altijd dat democratie de beste bestuursvorm was. Nu weet ik dat democratie juist de slechtste bestuursvorm is.

De reden is dat je verantwoordelijkheden overdraagt naar een vertegenwoordiger die daar nooit rekenschap over hoeft af te leggen. Ja, je kunt deze vertegenwoordiger niet terug laten keren op een post, maar hij of zij hoeft geen verantwoording af te leggen over de gedane handelingen, uit jouw naam.

Bij een dictatuur weet je wie er ellende aanricht, maar bij een democratie kun je alleen het systeem zelf veroordelen. Een dictator kan eens vervangen worden door een betere leider. In een democratie zit je voor altijd gevangen in ‘het systeem’.

Uiteindelijk behoeft de mens geen extern leiderschap als het zijn innerlijk leiderschap heeft gevonden. Een democratie weerhoudt de mens om dat innerlijk leiderschap te vinden, het creëert de illusie en houdt deze in stand dat anderen beter leiding kunnen geven aan jou dan jij zelf.

De individualisering is nodig om het eigen leiderschap te kunnen vinden en daarvoor moeten alle systemen verdwijnen. Ieder systeem maakt de individuele mens afhankelijk. Samenwerken is goed, maar dit moet niet geïnstitutionaliseerd worden omdat ieder systeem uiteindelijk corrumpeert.

Democratie is inmiddels volledig gecorrumpeerd. Het systeem dient het systeem in plaats van het volk, het volk moet het systeem dienen in plaats van andersom. Wanneer het systeem dit tegenspreekt weet je dat het zo is.

Het meest gevaarlijke is als het volk niet inziet dat een dictatuur zich voordoet als democratie. Het volk leeft dan in de illusie van een democratie terwijl het bestuurd wordt door ‘een dictator’. Die dictator is dan niet één persoon, maar een systeem.

Een systeem is een ‘black box’ en bevat zichtbare en onzichtbare personen en organisaties in een netwerk van diverse belangen. Zelfs de personen in zo’n netwerk weten niet alles en kennen niet alle belangen. De democratische illusie werkt dus door in het systeem.

Dit systeem is niet alleen van toepassing op een democratie maar bijvoorbeeld ook op een religie. Er is een hiërarchisch netwerk van belangen en de actoren daarin werken op basis van ‘need to know’. Een onzichtbare leiding bepaalt de koers.

Natuurlijk kan dit ook bij een dictatuur, maar daar kun je tenminste een dictator als persoon aanwijzen, beoordelen en afzetten. Wanneer je in een democratie een persoon afzet, dan wordt deze binnen het systeem gewoon vervangen door een nieuw poppetje.

De mens heeft een weg nodig naar innerlijk leiderschap. Een democratie helpt daar het minst bij. Een democratie is een handige bestuursvorm voor een systeem dat het volk de illusie geeft mee te kunnen doen. Democratie is een leugen.

Patrick van der Werf
2 jaar geleden

Deze podcast bevat 1 en al waarheid. Wat goed dat er steeds meer aandacht voor komt.
Hulde voor de genuanceerde manier van interviewen ook!

mirjam vdf schouten
2 jaar geleden

Lieve mensen,

dank dank dank voor jullie werk! Zelf ben ik ook misbruikt, door een familielid. Ik weet dat de pen het beste wapen is om dit soort mensen aan te pakken.

Heel veel succes toegewenst.

heleen heins
2 jaar geleden

Mijn dank en ook mijn complimenten voor de integere manier waarop deze podcast is opgebouwd. Nadruk op het verloop van het door de voltallige kamer gevraagde onafhankelijke onderzoek. Vorm dus.
Zelf kies ik of en wanneer ik meer in de inhoud wil duiken, zoals de uitzendingen van Argos beluisteren.
Dat stel ik zeer op prijs.
Dank zij dit gesprek zie ik twee conclusies. Wanneer er 140 serieuze reacties zijn op de vragenlijst dan bestaat er dus dit soort kindermisbruik.
Er bestaat ook gebleken kwade trouw bij het instellen van deze onderzoekscommissie, dus ik verwacht niks anders van de eindrapportage dan verwarring zaaien en veel schoon wassen van de eigen handen / het eigen handelen.
Toch goed om dit aan het licht te brengen.

Dank je wel, Maria-Louise Genet voor je heldere uiteenzetting van deze 8 stappen. Knap samengevat

jeanine hoefnagels
2 jaar geleden

Sinds vele jaren weet ik van dit vreselijke, gruwelijke gebeuren. Heb de gesprekken met anneke lucas gekeken en ben tot in mijn ziel geschokt. Deze eigenlijk zielige monsters moeten met wortel en tak uitgeroeid worden. Pas dan kan de planeet geheeld worden.


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld