LuMens #9 Anne de Vries


Georganiseerd misbruik: wegkijken of aanpakken?

 

Voor deze aflevering doen we een uitzonderlijk beroep op uw aandacht.


We reizen voor deze opname af naar Groningen om in gesprek te gaan met Anne de Vries, voorzitter van Het Kenniscentrum TGG (Transgenerationeel Georganiseerd Geweld). Deze stichting doet onderzoek naar het bestaan van georganiseerd misbruik in Nederland en biedt begeleiding aan hulpverleners. TGG is een zeer omvangrijk en structureel fenomeen met verregaande gevolgen voor mens en samenleving, met name in Nederland zo blijkt. Door de ervaringen van slachtoffers en hun behandelaars te verzamelen en te vergelijken, probeert het KTGG een objectief licht te werpen op het patroon van de herhaalde getuigenissen over georganiseerd misbruik in Nederland. Hierdoor kan het fenomeen helder beschreven worden en constructief onder de aandacht gebracht worden. Want zolang men wegkijkt kan het blijven bestaan, aldus betrokkenen.

 

Lees hieronder verder of bekijk direct de podcast:


Update: op 21 december 2022 is van de Commissie Hendriks het onderzoeksrapport aangaande georganiseerd sadistisch ritueel kindermisbruik verschenen. Het KTGG heeft hier een reactie op geschreven.


De aflevering (donderdag 8 september, 20:00):

 

Waardeer je deze podcast en wil je meehelpen dit geluid te verspreiden? Dat kan door bijvoorbeeld de trailer te downloaden en te delen met jouw eigen netwerk:

Trailer LuMens #9 Anne De Vries

 

Dank je wel voor het meehelpen verspreiden. Je kunt ook deze webpagina in je netwerken delen:

 

Wat zijn jouw gedachten en gevoelens bij dit gesprek? Onderaan deze pagina kun je een reactie achterlaten, we horen graag jouw stem.


Doneer: stimuleer kwaliteit en verspreiding


Vervolg:

 

Het KTGG is een onafhankelijke stichting zonder overheidssubsidie. De stichting zet het onderzoek voort van de ‘Werkgroep Ritueel Misbruik’ dat in 1993 in opdracht van het Ministerie van Justitie, de Inspectie Jeugdhulpverlening en de Geneeskundige inspectie voor Geestelijke Volksgezondheid in het leven werd geroepen. De werkgroep kreeg toentertijd als opdracht het definiëren en in kaart brengen van ritueel misbruik en het formuleren van voorstellen voor nader onderzoek en/of een meldingsprocedure. De Werkgroep definieerde ritueel misbruik als: ‘Met rituelen omgeven en in groepsverband uitgevoerd seksueel sadisme jegens meerdere kinderen in combinatie met extreme vormen van fysiek geweld en bedreiging.’ In 1994 deed de werkgroep verslag van haar bevindingen en gaf een aantal aanbevelingen aan haar opdrachtgevers, zoals het oprichten van een Beraad, om op langere termijn signalen en rapportages rond ritueel misbruik te blijven volgen. Tien jaar later bleek dat er met de aanbevelingen naar het Ministerie en de Inspectie niets was gedaan. Dit was de aanleiding om in 2005 de Stichting Alternatief Beraad op te richten, als alternatief voor het door de werkgroep beoogde Beraad. In 2019 ging de naam over in het Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld, het KTGG waar Anne voorzitter van is.


Het KTGG wil het onderwerp uit de taboesfeer halen en de stilte binnen hulpverlening, Justitie en gezondheidsdiensten doorbreken. Daarnaast willen ze de expertise binnen Justitie en hulpverlening vergroten door medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Binnen de weliswaar beperkte mogelijkheden bieden ze tevens steun aan de overlevenden door passende professionele hulp te vinden en aan te bieden. Het KTGG streeft ernaar om het bewustzijn rondom georganiseerd en geritualiseerd misbruik binnen de betrokken beroepsgroepen te vergroten. Er zijn echter immense wachtlijsten voor behandeling, niet alleen bij de (weinige) organisaties, maar ook de individuele hulpverleners. In de opleidingen is geen of nauwelijks aandacht is voor deze specifieke problematiek, en daarmee is er dus een groot gebrek aan kennis in de hele ggz (en de somatische geneeskunde).


Anne de Vries raakte als Baptisten predikant binnen zijn gemeente regelmatig in aanraking met incestslachtoffers. Dankzij zijn netwerk van contacten onder andere in de vrouwenhulpverlening raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep Godsdienst en incest in Groningen en Drenthe. Tijdens zijn werkzaamheden als predikant werkte hij ook enige tijd mee in de Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen, die hem vanwege deze problematiek, om hulp vroeg. Naarmate er meer slachtoffers hun verhaal aan hem vertelden kwam hij erachter dat er regelmatig ook sprake was van sadistisch of satanisch ritueel misbruik (SRM).


Het beeld van SRM is dat het niet alleen een ideologie is maar dat het vaak gaat om transgenerationele, georganiseerde kinderprostitutie. Er zijn groepen waarin Satan een grote rol speelt en vrijwel identieke groepen waarin dit niet het geval is en waar men het bijvoorbeeld alleen heeft over “de meester”. Satan en de door slachtoffers beschreven sadistische rituelen lijken vooral middelen te zijn om macht te kunnen uitoefenen. Slachtoffers maken vaak onderscheid tussen de groep van de cult waar ze in opgegroeid zijn en de verschillende groepen waarin ze geprostitueerd worden en waar van rituelen geen sprake is.

 

Bij SRM is meestal sprake van georganiseerde mensenhandel en (kinder)prostitutie. De rituelen zijn vaak een dekmantel, maar vooral ook een methode om DIS (dissociatieve identiteitsstoornis) en geheimhouding te waarborgen. Zo kunnen ze totale macht houden over de kinderen die gedresseerd en getraind worden tot seksslaven. SRM komt onder alle lagen van de bevolking voor. Er zijn grofweg drie soorten groepen te onderscheiden:

  1. Familiair of transgenerationele netwerken: volwassenen die als kind zelf door een netwerk zijn misbruikt en die vervolgens hun eigen kinderen misbruiken of laten misbruiken. Dit misbruik kan vele generaties doorgaan.
  2. Niet-familiair: groepen die niet door familiebanden met elkaar verbonden zijn, maar wel door de ideologie of de doelstelling van de groep. Het misbruik vindt plaats in groepsverband. Kinderen worden hiervoor “geronseld” op dagverblijven, scholen, asielzoekerscentra, kerken, via jeugdzorg of andere sociale groepen. Ook bevallen de vrouwen binnen de groep kinderen die ze af moeten staan om misbruikt te worden door de overige leden van de groep. Ook deze groepen kunnen vele generaties lang blijven bestaan.
  3. Ad hoc groepen: een aantal mensen die samen een nieuwe groep vormen met nieuwe ideologieën en rituelen.

 

Geritualiseerd misbruik kan bestaan uit: lichamelijke, emotionele, mentale en seksuele vormen van misbruik. Daders willen dat hun activiteiten geheim blijven. Ze intimideren en terroriseren hun slachtoffers waardoor deze blijven zwijgen. Het is moeilijk om te begrijpen dat menselijke normen en waarden op zo’n extreme manier overschreden worden en om aan te nemen dat een dergelijke vorm van misbruik werkelijk bestaat. Door het onbegrip en de ontkenning in de samenleving én door het (geprogrammeerde) zwijgen van de slachtoffers en overlevenden is het heel lastig om het bestaan van deze vorm van misbruik te bestrijden.

 

Commissie Hendriks

Na een uitzending van het onderzoeksprogramma Argos van de VPRO in juni 2020 pleitte de Tweede Kamer in een motie unaniem voor het instellen van een onafhankelijke commissie. Voor de uitzending, getiteld Glasscherven en duistere rituelen, kwam Argos in contact met tweehonderd slachtoffers van misbruik, loverboys en sekten. Van de 200 meldingen was er bij 140 slachtoffers sprake van misbruik met rituele kenmerken waarbij daders, waaronder ook hooggeplaatste ambtenaren, en plaatsen overeenkwamen. Zie link.


In de unaniem aangenomen motie is gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen. Ervaringen van slachtoffers van ritueel misbruik en die van hun therapeuten worden hierin betrokken. In andere moties die ermee te maken hebben, is ook gevraagd om onderzoek te doen naar de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). Verder is gevraagd om een meldpunt op te richten voor slachtoffers en familie van sektarisch misbruik. In 2021 is in opdracht van toenmalig minister van Justitie Grapperhaus een onderzoekscommissie samengesteld onder leiding van prof. dr. Jan Hendriks. De commissie Hendriks heeft als taak een rapport uit te brengen aan de minister en de Kamer over georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen in Nederland en te adviseren over het instellen van een meldpunt en de werking ervan. Het KTGG is benaderd door de Commissie Hendriks en is betrokken bij het onderzoek. Zij en andere belangenorganisaties krijgen vooraf inzage in het eindrapport en hun opmerkingen zullen als een soort van bijlage meegaan. Verder werkt het KTGG nauw samen met Spotlight, Misbruik en Stichting Lisa.


Hendriks is eerder lid geweest van de commissie-Samson die onderzoek deed naar seksueel kindermisbruik in de jeugdzorg en van de commissie-De Winter die onderzoek deed naar geweld in de jeugdzorg. Hendriks is omstreden, in 2015 pleitte hij ervoor om pedofielen te behandelen door (voor de wet strafbare) geanonimiseerde bestaande kinderporno beschikbaar te stellen. Het voorstel heeft destijds veel stof doen opwaaien. De Tweede Kamer zag niets in het idee van Hendriks. ‘Misbruik van kinderen accepteren we nooit. Dat geldt ook voor het gebruik van geanonimiseerde en onherkenbaar gemaakte beelden van misbruikte kinderen werd gesteld. Vervaardigde kinderporno moet worden vernietigd, niet gebruikt. Pedofielen hebben hulp nodig, geen kinderporno.’ aldus enkele leden van de Tweede Kamer.


Meldpunt Kinderporno in Nederland ontving de afgelopen jaren gemiddeld zo'n 300.000 meldingen per jaar van online seksueel misbruik van minderjarigen. De rol die Nederland speelt wereldwijd blijkt dominant te zijn. Maar liefst 77 procent van al het online kindermisbruik beeldmateriaal wordt in Nederland gehost. Hiermee is Nederland verreweg de grootste leverancier en producent van kinderporno wereldwijd. De Verenigde Staten staat met ‘slechts’ 5 procent op nummer twee.


Onderwerpen die verder ter sprake komen in deze podcast zijn:
De ideologie van het satanisme (zie het artikel hierover)
Mensenhandel en (kinder) prostitutie
Besloten en gesloten groepen
Het functioneren van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)
De zaak-Dutroux
Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell
The Satanic Bible van Anton LaVey
De boeken van Allison Miller
Het creëren van een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) bij kinderen
Hervonden herinneringen

 

Stichting Kenniscentrum TGG:

https://kenniscentrumtgg.nl/

 

Tot slot:

We willen u vragen om deze video zoveel mogelijk te verspreiden in uw omgeving. Alvast bedankt. Hoe meer ogen er mee kijken, hoe minder dit fenomeen zich in de schaduw kan blijven verstoppen. En hoe meer mensen zich uitspreken, hoe meer ontvankelijkheid er is voor anderen om het zwijgen te doorbreken.


Verwijzing uit de podcast: bijbelteksten over het drinken/eten van bloed

Alles wat verboden is in dezelfde traditie vanuit de bijbel, wordt door het satanisme gepropageerd. Daarin valt met name de nadruk op het overtreden van het incestgebod, het verbond op mensenoffers en het eten / drinken van bloed.

 

Een aantal relevante bijbelteksten met betrekking tot het eten of drinken van bloed:

  • Genesis 9:4 Alleen mag je geen vlees eten waar nog bloed in zit, want het bloed bevat de levenskracht.
  • Leviticus 3:17 Nooit mag een Israëliet vet of bloed eten; dit is een blijvende bepaling voor alle generaties, waar ze ook wonen.
  • Leviticus 7:26 Nooit mag een Israëliet, waar hij ook woont, vlees eten waar het bloed nog in zit; dit betreft alle dieren, vogels zowel als landdieren. 27 Iedereen die het eet, moet uit de gemeenschap worden gestoten.
  • Leviticus 17:10 En ook deze aanwijzingen moest Mozes hun geven: ‘Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont vlees eet waar het bloed nog in zit, dan zal de Heer zich tegen hem keren en hem uit de gemeenschap stoten. 11 Want het beginsel van alle leven is het bloed. Daarom heeft de Heer juist het bloed ervoor bestemd om daarmee op het altaar alles weer in het reine te brengen tussen jullie en hem. 12 Dat is tegelijk de reden, waarom de Heer jullie en de vreemdeling die bij je woont, verboden heeft om vlees te eten waar het bloed nog in zit. 13 Wanneer een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont op de jacht wild of gevogelte vangt dat gegeten mag worden, dan moet hij het bloed op de grond uitgieten en het met aarde bedekken. 14 Want het beginsel van alle leven is het bloed. Juist daarom heeft de Heer jullie verboden om vlees te eten waar het bloed nog in zit. Wie dat toch doet, moet uit de gemeenschap worden gestoten.
  • Leviticus 19:26 Je mag geen vlees eten waar het bloed nog in zit. Je mag je niet inlaten met wichelarij en toekomstvoorspelling.
  • Handelingen 15:29 onthoud u van voedsel dat aan afgoden geofferd is, van bloed, van vlees waaruit het bloed niet is weggelopen en van verboden huwelijken.

 

Verwijzing uit de podcast: 77 procent hosting van kindermisbruik in NL

Top 10 countries hosting child sexual abuse URLs in 2020 (Nederland staat met 77% op de eerste plaats, gevolgd door de VS met 5%):


Klik hier voor een artikel van Anne de Vries over satanisme. https://www.tijdboeklumens.nl/beschrijving-satanisme

 


Bestel het Tijdboek: haal een blauwdruk voor een nieuwe wereld in huis

Wil jij jezelf verder verdiepen, verwonderen, en meer visies in huis halen hoe het dan wel kan? Daar is Tijdboek LuMens voor ontwikkeld, door vele handen vanuit verschillende invalshoeken, om een gezamenlijk fundament beschikbaar te hebben waarop we als mensen elkaar weer kunnen vinden en verbinden in harmonie.

Dit boek is ook als kado beschikbaar om weg te geven.

Doneer: stimuleer betere kwaliteit voor een nog groter publiek

Jouw bijdrage is essentieel voor het verspreiden van het LuMens-geluid. Als je waardeert wat wij maken en wilt meehelpen dan kan dat op verschillende manieren. Je helpt ons enorm door zelf onze content te verspreiden in jouw kanalen en groepen, je kunt daarvoor ter ondersteuning de intro-filmpjes downloaden. We zijn echter ook zeer gebaat bij een financiële donatie, om bij te dragen aan de kwaliteit en verspreiding van LuMens. Ook daar kunnen we ondersteuning heel goed voor gebruiken. Wil je iets anders bijdragen, neem dan contact op met ons. Hoe dan ook, dank je wel voor jouw waardering, vertrouwen en bekrachtiging aan ons.


Reactie plaatsen

Reacties

Nico Cost
2 jaar geleden

Het 1 (de bron/eenheidsbewustzijn/God) creëert de 2 (het Universum/de materie/het dualisme) waardoor direct de 3 (het krachtenspel tussen de 2/de balans/de twee grote krachten: aantrekken en afstoten) ontstaat. Vanuit deze ‘gedachte’ bestaat het dualisme ‘goed en slecht’ in de materie en niet in het eenheidsbewustzijn. De bron is niet goed én slecht, dat dualisme bestaat daar niet. Er is God, er is geen satan. Satan is een menselijk construct, omdat de mens duaal is en nog niet voldoende bewust om boven goed en slecht uit te stijgen. Het is ons ‘denken’ dat nog primitief is en ‘er een rommeltje van maakt’. De natuur laat ons ook zien, dat ook daar geen goed en slecht bestaat. Het IS, niet meer en niet minder. Pas wanneer ‘denken’ tevoorschijn komt, ontstaat goed en slecht. Mensen zijn goed en slecht. Mensen verzinnen van alles om te verklaren en om dingen die ze (willen) doen goed te praten. Een muis doet dat niet en kent dus ook geen satan. De natuur kan wreed zijn in de ogen van de mens, maar dat is omdat de mens het vertaald naar zichzelf. De mens denkt dat ze centraal staat in het Universum en dat is telkens een grote fout. De mens is maar een klein beetje bewust, is pas net begonnen met mens worden. De evolutie van het leven (de groei in bewustzijn door de soorten heen) heeft de mens het denkvermogen gegeven, maar het is nog zeer prematuur. We kunnen ons denken nog niet zo goed gebruiken en daar gaat het in de ogen van mensen mis. Het gaat niet mis in de ogen van de natuur (de bron/God), omdat dit evolutie is en je kunt nu eenmaal geen bochtje afsnijden om te smokkelen. De mens moet nog leren denken. En nog belangrijker moet de mens leren balans te vinden tussen alle zaken in het leven, zoals een balans tussen denken en voelen. Het contact met de natuur is belangrijk, omdat de natuur ons aangeeft hoe wij kunnen passen in het geheel. Dat kost tijd en de evolutie heeft tijd genoeg. Het komt altijd goed, daar hebben wij mensen niets over te zeggen of te vinden. Wij mogen onze plaats weten en genieten van de reis die het leven ons geeft.

Neemt niet weg dat er in deze periode van ‘goed en slecht’ dus onbewuste mensen zijn die vooral slecht zijn. Van groot belang is te beseffen dat je dit niet uit kunt bannen via het denken. De mens als soort wordt niet bewust door het denken te knechten. De mens wordt geboren met ‘een beschrijving’ waarin naar voren komt in welke mate die mens goed en slecht zal zijn. Het is die beschrijving die mag evolueren. Alleen op deze wijze zal de mens bewust worden. Wat wij hier op Aarde leren geven wij direct door aan de bron/het eenheidsbewustzijn en de evolutie van het leven geeft dat direct door aan alle nieuwe geboorten. Alles gaat via de bron, niet via de tekst die ik nu schrijf en jij nu leest. Als het waar is wat ik schrijf, weet jij dit ook in verbinding met de bron. Alsof het een herinnering zal zijn die tot leven komt. Het slechte in de mens zal op deze wijze uit faseren en de mens zal dan uiteindelijk daadwerkelijk mens worden. Nu zijn we nog beesten die een beetje kunnen denken. We worden nog geleefd door onze primitieve instincten (reptielenbrein) en emoties (zoogdierenbrein). Ons mensenbrein is nog niet aanwezig, daarvoor zullen de linker en rechter hersenhelft met elkaar moeten verbinden en meer gaan samenwerken. Onze lusten regeren getuige de seksualisering van zoveel aspecten in ons leven. Kijk maar naar de reclames, de uitingen van religies, de datingsites en de porno industrie. Wanneer er geen bewustzijn is, is er ook geen moreel kompas. En een aangeleerd (afgedwongen) moreel kompas betekent nog niet dat er werkelijk en wezenlijk bewustzijn aanwezig is. Het bewustzijn komt met de beschrijving, maar natuurlijk kunnen we leren tijdens het leven en de wisselwerking tussen de materie en het eenheidsbewustzijn zorgt voor de groei. Het is dus niet verkeerd om een moreel kompas aan te leren, maar door het af te dwingen (bijvoorbeeld middels religies of wetten met straffen) wordt ‘het’ niet geleerd.

De vraag is dan hoe de mens bewust wordt en het slechte af leert. In mijn ogen niet door het slechte op de voorgrond te plaatsen en daarop te straffen. De mens kan zich beter richten op het morele kompas, op de bewustwording en vooral op de liefde voor het leven. Natuurlijk moeten we als samenleving grenzen stellen aan het slechte wat nog teveel mensen andere mensen aandoen. Maar dat is niet de weg die ervoor zorgt dat de mens als soort bewuster wordt en uit zal groeien tot het wezen mens. We hoeven ons ook niet te richten op resultaten en verwachten dat een mens in dat ene leven daadwerkelijk bewust wordt. De evolutie gaat over vele generaties heen en wat de ene mens leert kan worden doorgegeven aan een nieuwe geboorte elders op de Aarde. Die ene mens zal die nieuwe geboorte niet zien en denken dat er niets gebeurt, maar het effect is enorm want het is niet die ene geboorte dat ‘het’ meekrijgt, maar duizenden geboorten krijgen ‘het’ mee. Ik vind het belangrijk dat mensen begrijpen dat we als soort aan de ene kant een bescheiden rol spelen in de evolutie van het leven in dit Universum. En aan de andere kant een ontzettend grote rol spelen in de overgang van bewustzijn van de dierenwereld naar de mensenwereld. Wij zijn in mijn ogen ‘een tussensoort’, een voorloper op de daadwerkelijke mens. We mogen ons nu mens noemen, maar zijn het in mijn ogen nog niet wezenlijk. We zijn pas net begonnen, in termen van evolutie over miljarden jaren. Waarbij ik het nog niet heb over voorgaande cycli als Lemurië en Atlantis. Maar hoe meer we proberen in te vullen en te verklaren, hoe lastiger het wordt om bij de kern van de natuur te blijven. Wanneer we er teveel omheen verzinnen, vertroebelen we onze blik en institutionaliseren wij onze verzinsels. Daarmee onderbreken wij onze reis en komen wij aan op een ‘verkeerde’ bestemming.

Dit helpt nog niet concreet iets te doen inzake het slechte dat in de video besproken wordt. De vraag is wel of je als samenleving je vooral richt op de mensen in een sekte (correctief), op de mensen vatbaar voor een sekte (preventief) of alle mensen over een sekte (informatief). Op allemaal natuurlijk, het moet gebeuren. Maar de laatste is het belangrijkst, opdat de samenleving (en de soort) als geheel leert. Geen taboes. En in feite geldt dit voor alles. Ook de politieke desinteresse zorgt voor slechte politiek. Ons vergiftigde voedsel is een gevolg van desinteresse in voedsel. Ook deze zaken hebben te maken met een moreel kompas wat we nodig hebben tijdens ons leven om ‘een goed leven’ te kunnen hebben. Waar kan ik nu iets doen op dit gebied? Waar in mijn leven heb ik te maken met over seksualisering? Ben ik mij hiervan bewust? Kan ik bewuste keuzes maken? Alleen deze vragen en de reis die daarmee gepaard gaat doen er toe voor mij en het geheel als het gaat om evolutie. Wanneer ik niet bereid ben om hier energie aan te besteden en alleen denk dat schuldigen straffen helpt, dan zal er niets veranderen in onze soort. Wanneer ik mijn leven inricht zonder bewustzijnsgroei en alleen maar primitief wil consumeren (eten, vakanties, grotere TV enzovoort), dan blijft van onze soort niets over en zal een nieuwe cyclus misschien wel uitkomst kunnen bieden. De religies gaven de mens in elk geval nog een spiritueel besef. Helaas werden het instituten geleid door slechte mensen verzot op macht en status. We mogen terug naar een spiritueel leven, zonder dogmatisch geloof. Misschien is het nog niet te laat voor deze cyclus?

Dan
2 jaar geleden

De website van KTGG is beter te bezoeken onder .nl ipv .org

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank! Is nu gewijzigd naar .nl

Henrick Fabius
2 jaar geleden

Dank voor dit prachtige interview. Mijn reactie is héél kort: leer de dader wat leven is, medemenselijkheid en vooral de bedoeling van het leven, nl. zinvolheid, gebruik maken van je talenten en komen tot rust en vreugde.

Marga
2 jaar geleden

Alle rottigheid mag/moet in deze tijd aan het licht komen en ik ben blij dat Lumens ervoor gekozen heeft geen schokkende beelden te laten zien maar integer dit moeilijke onderwerp te bespreken. Zo was het ‘uitzitten’ van deze podcast goed te doen. Lof hiervoor.

Yvonne
2 jaar geleden

Ik vond de hele opname zeer het bekijken waard, waarbij het intro zeer behulpzaam was. Het woord 'slachtoffer' zoals door jullie uitgelegd is me het meest bij gebleven. We gebruiken het zo vaak en terloops. Ik ben me hier nu meer bewust van. Dankjulliewel dat jullie hier aandacht aan besteden.

Helga de Beus
2 jaar geleden

Podcast geluisterd. Inderdaad zeer moeilijk onderwerp. Ook bij mij roept het afgrijzen, boosheid maar vooral verdriet.
In zekere zin ben ik het eens met de stelling dat dit zonder strijd en zonder veroordelingen aangekeken dient te worden.
Het bestaat. Hoe erg ook maar het bestaat.
Vervolgens kom ik bij mezelf in een dilemma. Want hoe zit het dan met de natuurwet? : alles dat je aandacht geeft groeit.
We leven als huidige mens in een wereld van polatiteiten . Het ene kan bestaan door het bestaansracht van zijn tegenovergestelde.
In mijn optiek heb ik als mens een vrije keuze. Ik kan kiezen welke polariteit ik aandacht geef.
Door het luisteren naar de podcast voelde ik mijn energie dalen. Ik werd vooral verdrietig voor al het leed wat met name de onschuldige kinderen aangedaan wordt.
En ook ik zie dat de daders ook slachtoffer zijn van hun geleden trauma.
Moet ik dan weg kijken en alleen de leuke dingen aandacht geven?
Nee!
Maar mijn energie verlagen naar een niveau dat voor mij ongezond is kan ook niet de bedoeling zijn.
Dus..... ik doe de H'oponopono.
Ik zie het leed van de kinderen en de daders voor me en ik zeg het gebed.
Het spijt me
Vergeef me alsjeblieft
Bedankt
Ik hou van je.
Dit is zo een krachtige sjamanistische methode uit Hawai.
Dank jullie wel voor al jullie mooie werk
Liefs Helga

Ferdinand van der Neut
2 jaar geleden

Dank je wel Helga, ik hoor je en het is een breedgedragen vraag: moeten er wel aandacht naar toe, want groeit het dan niet verder? Ik vergelijk het graag met een kind op straat wat val ten zijn been breekt, en je ziet het gebeuren. Dan geef je dat kind ook natuurlijk de aandacht en zorg die het nodig heeft. Voor mij is dit thema van TGG/SRM niet anders qua aandacht geven. Ook al gebeurt het niet voor mijn neus, en is de pijn anders, er is een duidelijke behoefte aan hulp, aandacht en zorg. Ik wilde vroeger ook niet graag mijn kamer opruimen, maar het ruimde zich niet vanzelf op als ik het negeerde. Het had mijn aandacht nodig en daar groeide niet de rommel van, het werd opgeruimd doordat ik de vervelend klus aanpakte. Werd er in eerste instantie niet blij van, uiteindelijk wel. Misschien zijn dit stomme vergelijkingen maar ik hoop dat ik mijn denkwijze en gevoel hierbij wel heb kunnen overbrengen.


LuMens is aangesloten bij de VVJ

Visie voor een nieuwe wereld