De Realise Potential Goals (RPG's) van Agenda 2029

LuMens onderschrijft de RPG's van Agenda 2029 en streeft na om actief bij te dragen aan tenminste RPG 1; de ontwikkeling van vrije, krachtige individuen.

Wij hechten er grote waarde aan dat áls er doelstellingen worden opgesteld, dat die dan zo dekkend mogelijk geformuleerd worden. In onze ogen is Agenda 2029 daar uitermate treffend, en als beste, in geslaagd. Ons inziens overtreffen zij hiermee met verve de veelbesproken Agenda 2030 van de VN, en bieden hier zodoende een uiterst significant en wezenlijk belangrijk alternatief voor.

 

Gebruik

LuMens sluit sinds februari 2024 iedere nieuwsbrief, podcast en podcast-blog af met een verwijzing naar Agenda 2029 en haar RPG's volgens onderstaande formulering. Tevens is een korte verwijzing te vinden in de footer van iedere webpage. We dragen hiermee ons steentje bij aan het verder aanreiken en verspreiden van het florissante gedachtegoed van Agenda 2029.


De Realise Potential Goals (RPG's) van Agenda 2029

 

1: Vrije en krachtige individuen 

2: Voedzame maaltijden

3: Vitale individuen 

4: Ontwikkelde individuen

5: Gendergelijkwaardigheid 

6: Gevitaliseerd drinkwater 

7: Vrije toegang tot energie

8: Zingevend werk 

9: Gevonomie

10: Samenvoorzienende leefgemeenschappen

11. Eerbiedige productie en consumptie

12 .Florerende ecosystemen

13. Watercyclus herstellen

14. Bodem wemelt van het leven  

15. Open source kennisdeling

16. Bondgenootschap om doelen te verwezenlijken

 

RPG 1:  Een maatschappij vol vrije en krachtige individuen

Veel mensen ervaren een ongezonde afhankelijkheidsrelatie met de staat. Wij denken dat dit anders kan. We kunnen de samenleving zo gaan inrichten dat we elkaar gaan aanspreken in onze kracht, zodat we samen een waarachtig vrije samenleving kunnen gaan creëren. Dit vergt wel innerlijk werk. In Nederland beschikken we over veel waardevolle kennis om zowel ten volste in onze kracht te gaan staan, onszelf te verlossen van geïnternaliseerde overtuigingen, als kennis en kunde om onze trauma’s aan te verwerken. Het streven is dat deze kennis voor iedereen beschikbaar wordt en dat elk mens de mogelijkheid heeft om zijn trauma’s te helen, zodat dit niet meer geprojecteerd hoeft de worden op de buitenwereld.

 

RPG 2: Voor iedereen de meest voedzame (nutriëntvolle) maaltijd

Als we uitgaan van overvloed hoeven we geen genoegen te nemen met slechts het stillen van honger. Dan mogen we streven naar de meest voedzame, nutriëntvolle en smakelijke maaltijd. Met het juiste bodembeheer creëren we een rijke bodem waarvan we hoogwaardige gewassen kunnen oogsten. Ons doel is dat in 2029 iedereen toegang heeft tot zowel hoogwaardig en voedzaam eten, als toegang tot de kennis over wat voedzaam voedsel is (hier bestaan veel verschillende visies en theorieën over) en tot slot tot kennis over het verbouwen van hoogwaardige gewassen om dit nutriëntvolle voedsel mee te bereiden.

 

RPG 3: Vitale individuen, vitaliteitszorg voor iedereen toegankelijk

Vaak wordt onder gezond ’’niet ziek’’ verstaan. Echter, niet ziek is nog niet gezond, en gezond is nog niet vitaal. Gelukkig beschikken we over veel kennis hoe mensen zich volledig vitaal kunnen gaan voelen. Hiervoor kan een holistisch mensbeeld nodig zijn. Onder vitaal verstaan we dat je niet alleen blaakt van gezondheid, maar ook veel levensenergie voelt. Ons doel is dat in 2029 iedereen naast gezondheidszorg ook toegang heeft tot vitaliteitszorg.

 

RPG 4: Ieder mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen

Er is veel kennis over hoe we ons ten volste kunnen ontwikkelen. Als ons streven is om niet louter te overleven, maar om ten volste te gaan leven, hoort daar de mogelijkheid bij om je volledig te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, je essentie de ruimte geven om tot bloei te komen. Naast het ontwikkelen van jezelf, is er ook de mogelijkheid om bepaalde vermogens en talenten tot ontwikkeling te brengen. Wat meer op de voorgrond mag gaan staan, zijn vragen als wie ben ik? En waarom ben ik hier? Wat is mijn levensmissie, waar mijn talenten aan ten diensten staan? Ons mensbeeld luidt dat de mens een scheppend wezen is. Dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Welke werkelijkheid gaan we scheppen en waar dragen wij aan bij? Ons doel is dat iedereen in 2029 de mogelijkheid heeft om zichzelf ten volste te ontwikkelen en zijn/haar levensmissie te ontdekken en uit te voeren.

 

RPG 5: Gendergelijkwaardigheid, vrouwelijke en mannelijke energie in balans

Genders hoeven niet zozeer aan elkaar gelijk te zijn, maar wel gelijkwaardig. De waarde van zowel het vrouwelijke als het mannelijke mag gezien en erkend worden. Tevens mogen beide energieën -aangezien ze complementair zijn en beide van grote waarde - weer in balans komen. Hiermee streven we zowel naar balans in onszelf, tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie in ons, als naar balans in de maatschappij. Het brengen van balans in onszelf is daarbij een belangrijk aspect van zelfontwikkeling. De kracht van ons bewustzijn kan groeien als we ons zowel van onze mannelijke, rationele linker hersenhelft bewust zijn, als van onze vrouwelijke, intuïtieve en holistische rechter hersenhelft. Ons doel is dat in 2029 elke Nederlander de mogelijkheid heeft om zijn/haar vrouwelijke en mannelijke energie in balans te brengen. Daarnaast hebben we balans bereikt in de maatschappij tussen mannelijke en vrouwelijke energie.

 

RPG 6: Gevitaliseerd, energetisch hoogwaardig (drink)water

Water heeft een prachtig potentieel. Tevens bestaan wij mensen alsook dieren en planten voor een groot deel uit water. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat water meer capaciteiten heeft dan op voorhand werd gedacht. Het zou zonde zijn als drinkwater alleen getest wordt op of het schoon is en geen ziektekiemen bevat. Water kan veel mineralen bevatten en is gevoelig voor de informatie waar het aan blootgesteld wordt. Deze informatie is in de vorm van trillingen. Het is dus van groot belang dat hier bewust mee omgegaan wordt. Ons doel is dat iedereen in 2029 decentraal toegang heeft tot gevitaliseerd, energetisch hoogwaardig (drink)water, of toegang heeft tot de kennis om water energetisch hoogwaardig te maken.

 

RPG 7: Vrije toegang tot overvloedige energie

Als we overvloed in plaats van schaarste nemen als fundament, en we kijken door die bril naar de wereld zien we tal van mogelijkheden om lokaal schone energie op te wekken, wat niet ten koste gaat van andere actoren. Ons doel is dat in 2029 iedereen toegang heeft tot een lokale en schone energievorm, of tot de kennis om dit te realiseren.

 

RPG 8: Voor iedereen de mogelijkheid om zingevend, waarde creërend werk te doen

Wij gaan ervanuit dat ieder mens een levensmissie heeft. Uitdaging is om samen de maatschappij zo in te richten dat iedereen kan gaan ontdekken wat zijn/haar eigen levensmissie is, om daar vervolgens expressie aan te geven in zijn/haar werk. Hierbij gaat het bij het werk dat mensen doen niet om waarde te verplaatsen, zoals men nu vaak ziet, maar om waarde te creëren. Met andere woorden, een einde aan de zogeheten onzin banen. Ons doel is dat in 2029 ieder mens de mogelijkheid heeft zijn levensmissie te vinden, en daarbij een baan waarbij hij aan deze levensmissie expressie kan geven.

 

RPG 9: Gevonomie

Hoe kan jij jouw levensmissie uitvoeren, iets doen met jouw talenten, wat dienstbaar is aan het leven op aarde, en daarbij in vertrouwen leven, dat jij genoeg ontvangt om voor jezelf te kunnen zorgen? Met andere woorden, hoe kan jij zorgeloos jouw talenten dienstbaar maken, omdat je weet dat er ook voor jou gezorgd wordt? Als je dan iets van een ander ontvangt, kan dat energie geven, en met die energie wil jij weer iets terug doen. Er zijn steeds meer economische initiatieven die stoelen op overvloed in plaats van schaarste. Ons doel is dat er in 2029 een functionerend economisch model bestaat, waarin mensen in vertrouwen hun talent kunnen inzetten voor de wereld, omdat ze weten dat er ook genoeg energie hun kant op komt.

 

RPG 10: Samenvoorzienende leefgemeenschappen

Toegang tot grond is ons geboorterecht als medeaardbewoner. Het is aan ons hoe we gebruik maken van die grond en op welke manier we onszelf willen huisvesten. Er blijkt steeds meer animo te zijn om meer samen te wonen. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop opgezet. Het idee is dat er van onderop gewerkt wordt om als community veerkrachtig te zijn en in eigen en andermans behoeftes te voorzien. Samenvoorzienend in plaats van zelfvoorzienend, aangezien het doorgeslagen individualisme van de huidige westerste samenleving niet meer in lijn blijkt te zijn met wie we in essentie zijn. In essentie blijken we immers in verbinding te staan met alles wat leeft. Ons doel is dat wij in 2029 een manier hebben gevonden om grond eerlijk te verdelen, en mensen de mogelijkheid hebben om daar een samenvoorzienende leefgemeenschap te starten.

 

RPG 11: Bewuste productie en consumptie

Het is niet slechts de bedoeling dat we duurzaam met grondstoffen omgaan. Als we grondstoffen van de aarde oogsten om producten van te maken, is het streven om dat zo regeneratief mogelijk te doen. Met andere woorden, als je iets neemt van de aarde doe je dat op een manier die de aarde verrijkt en niet verarmt. Vervolgens is het van belang om de grondstoffen met eerbied te bewerken en behandelen. We hoeven ons niet schuldig te voelen als we van de aarde nemen, mits we dit op een eerbiedige manier doen. We kunnen dan dankbaarheid voelen, en met eerbied omgaan met de geproduceerde producten. Als we uitgaan van overvloed, is er geen schaarste aan tijd. Ons doel is dat in 2029 iedereen toegang heeft tot de kennis om bewust te consumeren en te produceren waarbij zowel bedrijven als particulieren extra worden aangemoedigd dit te doen.

 

RPG 12: Florerende Ecosystemen

Ecosystemen hebben een (zelf)helend vermogen. Tevens hebben wij mensen kennis en technieken over hoe we (gedegradeerde) ecosystemen weer ten volste kunnen laten floreren. We hoeven geen genoegen te nemen met het louter in stand houden en onderhouden van wat nu is. We beschikken over de kennis om opgedroogde gebieden weer te transformeren tot levendige gebieden. Uit veel onderzoek blijkt dat de begroeiing van een gebied invloed heeft op het weer. Met andere woorden, vegetatie heeft invloed op de plaatselijke regenval. Dit heet de biologische regenpomp. Als ergens meer vegetatie geplant wordt, beïnvloedt dit dus de neerslagpatronen. Tevens hebben bossen op lokale schaal een afkoelende werking. We kunnen ons inzetten om samen met de natuur te werken en zo kan onze toewijding er mede voor zorgen dat de ecosystemen weer gaan floreren.

 

RPG 13: De volledige watercyclus

We beschikken over kennis en kunde om opgedroogde gebieden weer levendig te maken, met behulp van de juiste ecosysteemrestauratie technieken. Waaronder het juiste bodembeheer. Een aspect dat gedegradeerde ecosystemen weer kan doen helen is de volledige watercyclus herstellen. In een gezond ecosysteem absorbeert de topsoil laag van de bodem het regenwater. De regen kan zo worden opgenomen in de bodem en doorzakken naar het grondwater. Door erosie en gebrek aan vegetatie ontbreekt deze topsoil laag echter in veel gevallen waardoor water niet wordt opgenomen door de bodem en wegvloeit. Dit kan overstromingen veroorzaken, en op de lange termijn droogte, omdat het water niet opgenomen wordt. Zodoende is het zaak om de volledige watercyclus te herstellen.

 

RPG 14: Een bodem die wemelt van het leven

Een gezonde bodem is meer dan de optelsom van de chemicaliën die erin zitten, en kan nooit volwaardig vervangen worden door technologie. De gezondheid van de bodem en de gezondheid van de mens staat duidelijk met elkaar in verbinding, maar heeft ook intrinsieke waarde. Door de juiste ingrepen van mensen kan de bodem weer gaan wemelen van het leven. Zo zijn er bijvoorbeeld veel grondbacteriën, virussen en schimmels. Als er meer microleven is, is dit goed voor de planten die op de bodem leven. Hoe rijker de bodem, hoe rijker de gewassen die erop leven. De rol van de mens is niet slechts om te beschermen, maar wederom om te regenereren. Ons doel is dat in 2029 de bodem weer wemelt van het leven.

 

RPG 15: Vrije informatie

Als we uitgaan van in verbinding met elkaar leven, is het logisch dat alle kennis die er is voor iedereen beschikbaar is. Met andere woorden open source. Een mogelijke vorm hiervan zouden kennis- en experimenteer-centra zijn. In deze kenniscentra kunnen mensen terecht als ze meer informatie willen over een bepaald onderwerp en kunnen mensen hun kennis delen. Ook kan er in deze centra geëxperimenteerd worden, zoals met een installatie om lokaal schone energie winnen. Maar ook op andere gebieden. Bijvoorbeeld om weer te experimenteren met samenwerken. Hier zouden de bibliotheken voor kunnen dienen. Ook digitale databases en wetenschappelijke publicaties mogen openbaar gemaakt worden. Ons doel is dat in 2029 kennis steeds meer openbaar is en er openbare experimenteer- en kenniscentra zijn.

 

RPG 16: Bondgenootschap met alles wat leeft om de doelen te verwezenlijken

Ons wereldbeeld luidt dat we in essentie in verbinding staan met alles wat leeft. We zijn in essentie niet afgescheiden, niet van andere mensen en niet van de natuur. Dit verklaart deels het verdriet dat we kunnen ervaren als er natuur verwoest wordt, het is een deel van ons. Als we ons meer bewust worden van deze verbinding, willen we de natuur wellicht niet langer domineren, maar ermee samenwerken. Natuur heeft intrinsieke waarde, niet louter instrumenteel. Ons doel is dat wij in 2029 leven in een bewustzijn waarin we natuur weer gaan zien als bondgenoot op de planeet, waarmee we kunnen co-creëren.


Meer weten?

Zie  www.agenda2029.nl of deze video-podcast.


LuMens - bewust waarnemen en verwonderen